Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN RELIEVR B.V. (B2B & B2C)

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities
 • Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 Toepasselijkheid
 • Artikel 4 Offertes en prijsopgaven
 • Artikel 5 Overeenkomsten en wijzigingen
 • Artikel 6 Herroepingsrecht
 • Artikel 7 Productieproces
 • Artikel 8 Verpakking
 • Artikel 9 Betaling
 • Artikel 10 Transport / risico
 • Artikel 11 Levering
 • Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 13 Verplichtingen afnemer
 • Artikel 14 Reclame
 • Artikel 15 Retournering van geleverde zaken
 • Artikel 16 Garantie
 • Artikel 17 Aansprakelijkheid
 • Artikel 18 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 • Artikel 19 Bescheiden, hulpmiddelen, adviezen, e.d.
 • Artikel 20 Zekerheidstelling
 • Artikel 21 Opschorting, ontbinding, overmacht
 • Artikel 22 Inschakeling derden
 • Artikel 23 Overdracht van rechten en verplichtingen
 • Artikel 24 Klachtenregeling voor consument
 • Artikel 25 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 • Artikel 26 Nederlandse tekst prevaleert

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden van RelieVR B.V.;
1.2 Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument (B2C) gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; dit is niet van toepassing bij Business to Business (B2B);
1.3 Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met RelieVR B.V. (B2C);
1.4 Dag:
kalenderdag;
1.5 Dienst:
het abonnement voor het met behulp van een licentie toegang te krijgen tot software, waarbij met behulp van een virtual reality bril chronische pijnbeleving van patiënten wordt beïnvloed met het doel die pijnbeleving te verminderen;
1.6 Duurtransactie:
een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.7 Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of RelieVR B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.8 Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; herroepingsrecht is niet van toepassing bij B2B;
1.9 Modelformulier:
het modelformulier voor herroeping die RelieVR B.V. ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
1.10 Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door RelieVR B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en RelieVR B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RelieVR B.V. (hierna: “RelieVR”)

Vestigingsadres:
Margaretha de Heerstraat 7, 8921 AK Leeuwarden, Nederland
Bezoekadres:
Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland
Telefoonnummer:
+31 (0)85 13 08 260
Bank: Rabobank IBAN:
NL16 RABO 0326 9010 19
E-mailadres:
info@reducept.com
KvK-nummer:
74239678
Btw-identificatienummer:
NL859821432B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • 3.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, opdrachten en/of overeenkomsten (op afstand) tussen RelieVR en Afnemer, strekkende tot verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door RelieVR schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.
 • 3.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere rechtspersoon en consument aan wie door RelieVR leveringen van zaken en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen. In de artikelen 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 5.2, 5.6, 6, 10.2, 11.3 en 15 van deze Voorwaarden wordt ten voordele van de consument afgeweken van algemene wetgeving. Dit zal uitdrukkelijk in de betreffende bepaling worden aangegeven.
 • 3.3 Voordat een overeenkomst op afstand met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.
 • 3.4 Indien een overeenkomst op afstand met een consument elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • 3.5 Voor het geval dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- en/of diensten- voorwaarden van toepassing zijn, zijn de artikelen 3.3 en 3.4 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de consument het meest gunstig is.
 • 3.6 Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor RelieVR niet verbindend, tenzij RelieVR zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 • 3.7 Indien RelieVR schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 • 3.8 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht. Partijen treden in dat geval in overleg met het doel een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen.

Artikel 4 – Offertes en prijsopgaven

 • 4.1 Alle offertes van RelieVR worden schriftelijk uitgebracht. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende veertien dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 4.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.
 • 4.3 De offertes van RelieVR worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.
 • 4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 4.5 Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of offerte vermeld, zijn de door RelieVR opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
 • 4.6 RelieVR is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen,rechten, heffingen etc., daartoe aanleiding geven. RelieVR zal Afnemer van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Afnemer het recht om binnen tien (10) dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.
 • 4.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd door Afnemer, is RelieVR gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte aan Afnemer in rekening te brengen, indien hij dat voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft bedongen.

Artikel 5 – Overeenkomsten en wijzigingen

 • 5.1 RelieVR is jegens Afnemer aan een bij RelieVR geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door RelieVR binnen 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht tot levering schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien RelieVR met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. RelieVR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen. Voor werkzaamheden / leveringen waarvoor in verband met de aard en / of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • 5.2 Een door Afnemer geplaatste opdracht zal, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, door RelieVR als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.
 • 5.3 Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan RelieVR ter kennis worden gebracht en binden RelieVR slechts indien deze afspraken / toezeggingen schriftelijk door RelieVR zijn bevestigd. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico ter zake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.
 • 5.4 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door RelieVR verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. RelieVR kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
 • 5.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven levertijd door RelieVR wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van RelieVR geen beroep worden gedaan.
 • 5.6 RelieVR verleent, op voorwaarde dat Afnemer volledig aan de bepalingen van deze Voorwaarden voldoet, Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht op toegang tot het gebruik en de beschikbaarstelling van de website, de apps en lidmaatschapsproduct(en) van RelieVR voor Afnemer persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Er is een aparte website voor zowel de consument als voor de rechtspersoon. Afnemer gaat ermee akkoord dat Afnemer zijn rechten op het gebruik en/of de toegang tot de website, de apps en een of meer lidmaatschapsproduct(en) niet zal geven of overdragen aan of delen met een ander. Afnemer gaat ermee akkoord dat alleen Afnemer zijn gebruikersaccount en licentiesleutel met behulp van een licentie mag gebruiken en/of daartoe toegang heeft.
 • 5.7 De overeenkomst tot het leveren van diensten in de vorm van een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Opzegging door RelieVR of Afnemer dient te geschieden met inachtneming van één maand als opzegtermijn. Indien Afnemer online of telefonisch een lidmaatschapsproduct afneemt van RelieVR, heeft Afnemer het recht de bestelling van elk van de Lidmaatschapsproducten binnen 14 dagen na de bestelling op te zeggen. Het kenbaar maken van een opzegging dient Afnemer te doen middels het invullen en opsturen van een door RelieVR opgesteld modelformulier.

Artikel 6 – Herroepingsrecht indien de Afnemer een consument is bij hardware-producten

 • 6.1 De Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een hardware-product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij Afnemer bij het bestellen uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.
 • 6.2 De in 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Afnemer, of een vooraf door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
 • 6.3 De Afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij Afnemer bij het bestellen uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht.
 • 6.4 De in 6.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het totstandkomen van de aankoop.
 • 6.5 Uitgesloten van herroeping zijn producten waarvoor de licentiesleutel al is uitgegeven.

Artikel 7 – Productieproces en dienstverlening

 • 7.1 RelieVR zal te allen tijde het productieproces bepalen en inrichten.

Artikel 8 – Verpakking

 • 8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de producten – indien noodzakelijk en ter uitsluitende beoordeling van RelieVR – voorzien worden van een verpakking waarin de producten gebruikelijk worden verhandeld.
 • 8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Afnemer neemt RelieVR de verpakking niet terug, behalve indien zij bestaat uit speciale transportwagentjes, kisten of zakken. Deze verpakkingsmiddelen worden altijd door RelieVR teruggenomen en Afnemer dient deze verpakkingsmiddelen op een nader aan te geven wijze ter beschikking van RelieVR te stellen.

Artikel 9 – Betaling

 • 9.1 Bij verkoop anders dan op afstand dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de IBAN-rekening als vermeld op de factuur ofwel door middel van een automatische incasso. Betaling door Afnemer dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van Afnemer. Bij verkoop op afstand dient de koopprijs direct, voorafgaand aan levering, te worden voldaan. Als abonnee van een lidmaatschapsproduct gaat Afnemer akkoord met betaling van de door RelieVR vast te stellen vaste en periodieke vergoedingen voor het gebruik van of toegang tot de lidmaatschapsproduct(en).
 • 9.2 Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.
 • 9.3 Indien Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ex artikel 9.1 van deze Voorwaarden, is zij zonder dat enige nadere aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. RelieVR heeft dan het recht de overeenkomst met afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten, in welk geval Afnemer volledig aansprakelijk zal zijn voor de door RelieVR geleden en te lijden schade. Voorts is Afnemer - onverminderd de overige rechten van RelieVR - maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. RelieVR zal alsdan voorts gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.
 • 9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die RelieVR maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en worden berekend conform de staffel zoals opgenomen in de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit.
 • 9.5 Zodra digitale software is uitgegeven en de verzegeling is verbroken, is retourneren of omruilen niet meer mogelijk.
 • 9.6 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 - Transport / risico

 • 10.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door RelieVR bepaald, zonder dat RelieVR hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 • 10.2 De verzending van goederen geschiedt, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van Afnemer, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomst dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender komt. Afnemer draagt het risico voor alle schade (zoals transport-, water-, brandschade, diefstal) die tijdens het vervoer van de goederen wordt veroorzaakt. Afnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Tot het moment van ontvangst door de consument of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij RelieVR. Indien de consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder door RelieVR in beginsel niet wordt aangeboden, dan berust het risico van beschadigingen en/of vermissingen bij de consument vanaf het moment van ontvangst van het product door de door hem gekozen vervoerder.

Artikel 11 – Levering

 • 11.1 RelieVR zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
 • 11.2 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Afnemer geen rechten ontlenen. RelieVR raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd. Overschrijding van een termijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.
 • 11.3 Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan RelieVR kenbaar heeft gemaakt.
 • 11.4 Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van RelieVR – anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in de artikelen 10.2 en 12 van deze Voorwaarden, worden zaken als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij RelieVR voor verzending of transport gereed staan, en Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld (Ex Works, IncoTerms 2010), en Afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Vanaf het moment van levering is het geleverde voor rekening en risico van Afnemer.
 • 11.5 Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de zaken in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal RelieVR de zaken in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.
 • 11.6 Partijen kunnen overeenkomen dat voorafgaand aan de levering een inspectie van de te leveren zaken plaatsvindt. Deze inspectie zal plaatsvinden in een door RelieVR te bepalen magazijn / depot, waar de zaken voorafgaand aan levering beschikbaar gesteld worden.
 • 11.7 Ingeval partijen een DDP levering (Incoterms 2010) overeenkomen, zal zulks inhouden DDP depot RelieVR in het betreffende land van levering. Voor DDP leveringen geldt onverkort hetgeen bepaald in artikel 9 van deze Voorwaarden.
 • 11.8 RelieVR is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze Voorwaarden.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • 12.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van RelieVR, totdat alle vorderingen die RelieVR op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 • 12.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van RelieVR mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 • 12.3 Na levering gaat het risico op alle door RelieVR geleverde zaken over op Afnemer. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van RelieVR te bewaren.
 • 12.4 RelieVR is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij Afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal RelieVR te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van RelieVR.
 • 12.5 Voornoemde onder 12.1 t/m 12.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan RelieVR toekomende rechten onverlet.
 • 12.6 Ten aanzien van een in België gevestigde Afnemer geldt in plaats van artikel 12.1 dat in geval van niet-betaling op de vervaldag de verkoop door RelieVR van rechtswege en zonder aanmaning als nietig zal kunnen worden beschouwd. De zaken blijven eigendom van RelieVR tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s komen ten laste van Afnemer. Eventueel betaalde voorschotten blijven door RelieVR verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Artikel 12.2 tot en met 12.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 – Verplichtingen Afnemer

 • 13.1 Afnemer zal ervoor zorgen dat RelieVR tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals de naam, adres, telefoon- en landnummer, e- mailadres en rekeningnummer van de Afnemer, afname aantallen, kleuren en/of overige specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.
 • 13.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor RelieVR voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.

Artikel 14 – Reclame

 • 14.1 Afnemer heeft de verplichting bij ontvangst van geleverde zaken grondig te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde zaken naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer dit direct na ontvangst van de zaken te melden. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet bij in ontvangst van de zaken had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van tien (10) dagen vanaf het moment dat die grond ontdekt is of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. RelieVR zal in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van drie (3) maanden na levering van de zaken door RelieVR.
 • 14.2 Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 14.1 het bezwaar door RelieVR gegrond wordt bevonden, is RelieVR slechts gehouden de (onderdelen van de) zaken waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van RelieVR.
 • 14.3 Het reclameren ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van RelieVR.

Artikel 15 – Retournering van geleverde zaken

 • 15.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden, mogen de door RelieVR aan Afnemer verzonden zaken uitsluitend na schriftelijke toestemming van RelieVR en onder door RelieVR te stellen voorwaarden aan RelieVR worden geretourneerd.
 • 15.2 Kosten van retournering van de door RelieVR aan Afnemer verzonden zaken komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van zaken waarvan het RelieVR is komen vast te staan dat deze zaken fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor RelieVR aansprakelijk is.

Artikel 16 – Garantie

 • 16.1 RelieVR geeft gedurende een periode van maximaal twaalf maanden na levering garantie op alle zaken die door RelieVR zelf zijn geproduceerd en/of geleverd. Onder de garantie vallende gebreken zullen door RelieVR worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van of bij Afnemer, door toezending van een onderdeel ter vervanging, of door creditering van de koopsom van het betreffende product, een en ander ter keuze van RelieVR.
 • 16.2 Voor zaken die niet door RelieVR zelf zijn geproduceerd, gaan de garantieverplichtingen van RelieVR in geen geval verder dan de fabrieksgarantie van de producent.
 • 16.3 RelieVR is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover RelieVR niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.
 • 16.4 Iedere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de zaken verricht of doet verrichten, indien de zaken voor andere dan gebruikelijke bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
 • 16.5 Wanneer de zaken worden geïnstalleerd voor gebruik in samenhang met andere producten die niet door RelieVR zijn geleverd, zal Afnemer – met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor RelieVR – de volledige verantwoordelijkheid dragen voor juiste installatie en compatibiliteit van de verschillende zaken.
 • 16.6 In het geval dat in een geleverd product dat door RelieVR zelf is geproduceerd een nieuw onderdeel wordt geïnstalleerd dat door RelieVR zelf is geproduceerd, gaat met betrekking tot dat onderdeel of het betreffende product geen nieuwe garantietermijn lopen, doch geldt met betrekking tot dat onderdeel een garantieperiode die eindigt op het moment dat de garantieperiode eindigt voor het product waarin dat onderdeel is geïnstalleerd.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 • 17.1 De aansprakelijkheid van RelieVR is beperkt tot nakoming van de in artikel 16 van deze Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van RelieVR dan wel voor (gevolg)schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 17.2 Afnemer is verplicht RelieVR te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens RelieVR ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tussen Afnemer en RelieVR, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van RelieVR. Voorts is Afnemer verplicht RelieVR te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door RelieVR geleverde zaken of verrichte diensten.
 • 17.3 Eventueel aangesproken werknemers van RelieVR kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen RelieVR en Afnemer.
 • 17.4 Voor zover RelieVR niet als producent kan worden aangemerkt conform artikel 6:185 BW e.v. is Afnemer gebonden zich rechtstreeks tot de producent te wenden met betrekking tot (persoons)schade geleden als gevolg van een gebreke aan door RelieVR geleverde goederen. RelieVR is voor die schade niet aansprakelijk, tenzij het producten betreft die RelieVR van buiten de EG in de EG heeft ingevoerd of niet kan worden vastgesteld wie de producent is en RelieVR niet binnen een termijn van 30 dagen na het indienen van de claim door Afnemer deze afnemer heeft geïnformeerd omtrent de identiteit van de producent.
 • 17.5 Eventuele aansprakelijkheid van RelieVR voor directe schade is beperkt tot maximaal de waarde van het door RelieVR ter zake geleverde. Daarenboven is de aansprakelijkheid van RelieVR te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren.
 • 17.6 RelieVR is geen medische organisatie en verzorgt geen medisch advies of diagnoses voor Afnemer. De inhoud van geprint of ander materiaal dat aan u wordt verstrekt of op de website of de apps van RelieVR is gepubliceerd, dient door Afnemer niet te worden opgevat als een medisch advies of dergelijke diagnose. Het door RelieVR serviceprovider opgestelde programma dient niet te worden opgevat als vervanging voor een consult, beoordeling of behandeling door een arts of specialist. Het wordt Afnemer met een gezondheidsaandoening nadrukkelijk aangeraden professioneel medisch advies in te winnen voordat zij starten aan het product en/of dienst van RelieVR.

Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 18.1 RelieVR behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes, alsmede ter zake van de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, software, hardware en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.
 • 18.2 Afnemer staat ervoor in dat het in art. 18.1 bedoelde, behoudens voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van RelieVR wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.
 • 18.3 Alle tekens, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door RelieVR geleverde zaken bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van RelieVR worden gewijzigd, uit of van de zaken verwijderd, nagebootst of voor andere doeleinden gebruikt. Afnemer is gehouden dit beding als derdenbeding aan zijn afnemer op te leggen.
 • 18.4 RelieVR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, die worden veroorzaakt door zonder toestemming van RelieVR in het geleverde aangebrachte wijzigingen.

Artikel 19 – Bescheiden, hulpmiddelen, adviezen, e.d.

 • 19.1 Door RelieVR opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten en gewichtsopgaven of andere bij aanbiedingen of leveranties behorende bescheiden, alsmede hulpmiddelen zoals modellen, mallen, stempels, matrijzen en gereedschappen blijven – ook als de fabricagekosten aan Afnemer in rekening zijn gebracht – te allen tijde eigendom van RelieVR en dienen op eerste verzoek aan RelieVR te worden teruggeven. Voor schade van Afnemer, van welke aard ook, als gevolg van het niet meer voorhanden zijn van bepaalde gereedschappen bij nabestelling, zal RelieVR nimmer aansprakelijk zijn.
 • 19.2 Behoudens schriftelijke toestemming van RelieVR staat Afnemer er voor in dat de in het vorige lid omschreven informatie niet wordt gekopieerd of nagemaakt, dan wel aan derden, al dan niet voor wederverbruik, ter inzage wordt gegeven of ter hand wordt gesteld. RelieVR is gerechtigd om van Afnemer te verlangen dat hij medewerking verleent aan de ondertekening van een door RelieVR voorgelegde geheimhoudingsverklaring.
 • 19.3 De kosten verbonden aan de ontwikkeling van prototypen, komen ten laste van Afnemer.
 • 19.4 Alle voor de uitvoering van een door Afnemer geplaatste opdracht aan RelieVR ter beschikking gestelde matrijzen, gereedschappen, enz. blijven voor risico van Afnemer. Voor breuk en andere oorzaken welke onbruikbaarheid tot gevolg hebben, zal RelieVR nimmer aansprakelijk zijn. Alle kosten van reparatie of vervanging komen geheel ten laste van Afnemer.
 • 19.5 RelieVR heeft het recht modellen, gereedschappen, stempels, matrijzen en eventuele andere hulpmiddelen, welke voor een speciale opdracht werden vervaardigd en waarvoor gedurende twee jaren geen opdracht werden ontvangen, zonder de betrokken Afnemer te berichten, te vernietigen.

Artikel 20 – Zekerheidstelling

 • 20.1 Indien er voor RelieVR aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van RelieVR genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door RelieVR uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door RelieVR aan te geven wijze.

Artikel 21 – Opschorting, ontbinding, overmacht

 • 21.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens RelieVR tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is RelieVR, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
 • 21.2 - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan RelieVR verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of - al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of - elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde zaken en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van RelieVR, waaronder die op schadevergoeding. In geval van verhindering van de zijde van RelieVR tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is RelieVR gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 • 21.3 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van RelieVR onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van RelieVR of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleveranciers, van wie RelieVR zaken betrekt ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

Artikel 22 – Inschakeling derden

 • 22.1 RelieVR is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van RelieVR aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan Afnemer conform de door RelieVR verstrekte prijsopgave.
 • 22.2 Afnemer staat garant voor de kwaliteit van de zaken en diensten van de door Afnemer ingeschakelde derden.

Artikel 23 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 • 23.1 Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met RelieVR voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RelieVR.

Artikel 24 – Klachtenregeling voor consument

 • 24.1 RelieVR beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • 24.2 Binnen 14 dagen nadat de consument de gebreken over de uitvoering van de overeenkomst heeft geconstateerd, dienen klachten volledig en duidelijk te worden omschreven en per e- mail te worden ingediend bij support@reducept.com.
 • 24.3 Bij RelieVR ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RelieVR binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • 24.4 Een klacht schort de verplichtingen van RelieVR niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • 24.5 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door RelieVR, zal RelieVR naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 25 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • 25.1 Op deze Voorwaarden, alsmede alle rechtsverhoudingen tussen RelieVR en Afnemer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • 25.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 • 25.3 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen RelieVR en Afnemer alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Artikel 26 – Nederlandse tekst prevaleert

 • 26.1 In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden RelieVR B.V. – Versie juni 2019